مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب گرانقدر مفاتیح الجنان درباره دعای شریف جوشن کبیر را آورده اند فرموده است: « و آن هزار اسم است و در آن است اسم اعظم…» اما در حقیقت این دعا هزار و یک اسم است، زیرا بند 55 آن دارای یازده اسم است:

«1- یا من نفذ فی کل شیء امره 2- یا من لحق بکل شیء علمه 3- یا من بلغت الی کل شیء قدرته 4- یا من لا تحصی العباد ن 5- یا من لا تبلغ الخلائق شکره 6- یا من لا تدرک الافهام جلاله 7- یا من لا تنال الاوهام کنهه 8- یا من العظمة و الکبریاء ردائه 9- یا من لا ترد العباد قضائه 10- یا من لا ملک الا ملکه 11- یا من لا عطاء الا عطائه»

اما ظاهرا با تحقیق بیشتر معلوم می شود تعدادی از اسماء در این دعا تکرار شده اند و 995 اسماء حسنای الهی در این دعا وجود دارد.

این مکرّرات به شرح زیر هستند:

یا من هو بمن عصاه حلیم هم در بند 18 آمده است و هم در بند 96

یا من لم یتخذ صاحبه و لا ولدا در بندهای 62 و 84

یا نافع در بندهای 9 و 32

یا من هو بمن رجاه کریم در بند های 18 و 96

یا من فضله عمیم در بندهای 48 و 98

یا انیس من لا انیس له در بندهای 28 و 59