image result for ‫متون زیبا برای پاییز‬‎

گوش کن..صدای نفس های پاییز را میشنوی؟

و این زیبا ترین فصل خدا می آید...

غم و اندوه دلت را به برگ درختان آویزان کن...

چند روز دیگر میریزند