سکوت یه نفر نشونه حسادت و بد شه!

سکوت تو♡ نشونه سالم بودن و پاک بودنت..

اونم تو دنیایی که

هر کی هر کار دلش میخواد میکنه و ب روی خودشم

نمیاره که خ هست...