گذر تاریخ نشان داد که حادثه کربلا و پیروزی ظاهری و موقّت جبهه نفاق و تزویر بر جبهه صداقت و راستی نه تنها یک پیروزی ظاهری و بی ارزش بود بلکه میدانی بود برای رسوایی هر چه بیشتر انی بود که در ظاهر و برای افزایش رأی و مقبولیت خود دم از و خدا می زدند و مردم را به بازی می گرفتند، ولی در باطن و جلسات پنهانی خود خوب می دانستند که نه با کاری دارند و نه به وحی اعتقادی دارند