خبرآنلاین: این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم ترین نمونه های این اهمیت را می توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم های یافت که در مرحله اول ...