کاش میشد بعضی چیزارو گفت؛

مثلا برگردی به فلانی صراحتا بگی مشکلت اینه که میخوای عقده های حال و گذشته و آیندت رو یک نفر به مثابه ی دستگاهِ نازکَش رفع و رجوع کنه و این حضیض ترین ح ِ ارتباطه..یا صریح تر و کوتاه تر حتی،جمع کن خودتو!

یا مثلا به فلانی گوشزد کنی که دیگران احمق هستند ولی نه آنقدر که نفهمند پشت پیشانی جز پوکی نمیپرورانی و دست از ادا بکش دست از ادا بکش دست از ادا بکش دست از ادا بکش...یا صریح تر و کوتاه تر حتی؛دهنتو ببند ادا در نیار!

یا مثلا حرفای دیگه اینها فعلا در الویته..

ادمی یک ظرفیتی دارد که گاه پر شده و اضافاتش را بهمین کراهت بالا می اورد.عذر میخواهم بابتش.

آقا راسی آدرس داره تغییر میکنه هر خواست بگوید تا برایش ارسال کنم.