چکاوه

شرکت کاغذسازی کاوه از تعدیل منفی 94 درصدی درآمد هر سهم برای سال مالی اسفند گذشته خبرداد که منجر شد زیان 83 ریالی هر سهم این شرکت به 161 ریال افزایش یابد.

زمان بزرگترین عرضه اولیه

ادامه مطلب