image result for ‫ابوتراب جلی‬‎

آن سان که نیست یک سر موئی توان مرا -هر دم بهای گوشت رود سوی ک شان

اما حقوق مانده به جا همچنان مرا -تا کی بهای شود دم به دم فزون...

ادامه مطلب