تکیه تا بر سر او رنگ وفا زد فارغ-خنده چون غنچه به گ ار صفا زد فارغ

روستا زاده ای از حومه زرخیز اراک-آمد و خیمه به شهر شعرا زد فارغ


ادامه مطلب