صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را،ک سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را...