باید حرف میزدیم،باید با هم حرف میزدیم،زیاد...
ولله مع الصابرین...