کارت مودم چیست؟ گاهی لازم است دو کامپیوتر در فواصل طولانی با یکدیگر ارتباط برقرار . این ارتباطات از طریق خط تلفن صورت می گیرد. کامپیوترها اطلاعات را به صورت دیجیتالی نگه می دارند  و یا ارسال می کنند . ولی خطوط تلفن اطلاعات را به صورت آنالوگ ارسال می کنند.بنابراین برای ایجاد ارتباط بین کامپیوترها از طریق خط تلفن لاطم است از وسیله ای استفاده شود تا عملیات تبدیل  سیگنال آنالوگ به دیجیتال و برع را انجام دهد این وسیله را کارت مودم  www.armin3d.com می نامند.