خدایا خودت به دادمان برس ثامن را درست کن آدمها نمبتوانند درست کنند خدایا یا تو وعده  نمی دهی یا اگر هم قولی به بندگانت بدهی عمل می کنی امیدی برای  درست  شدن ثامن به دست مسیولان یا  مدیران ثامن نمی  بینم کارشکنی  می  کنند  نمی  گذارند یک چراغ روشن بمونه خدایا تو که به درد  و  رنج ما  انسانها  آگاهی داری تو که  میدانی  با چه زحمتی 10 میلیون پول  جمع کردیم و نخوردیم نخو دیم تا پس انداز کنیم و یک سودی  بگیریم همراه با کار  و  تلاش شکم بچه هایمان را  سیر  کنیم  خداوندا به درگاه تو هر  روز  هر  ساهت دعا می کنیم دیگر  بیشتر  از  این  نمی  توانیم صبر کنیم  خودت بیا کمک کن در در خلوت همیشه  گریه می  کنم شاید یکنفر به داد ما  برسد و ثامن را  دوباره از نو بسازد مشکل از  موسسه  ثامن  نیست  مشکل از یک خدا  بی  خبر  هست که شایعه درست کرد تو که خداجون  میدونی  پس  جرا کمک نمی کنی جواب  بچه هایم را چی  بدهم اگر  قبلا یک نانی  یک  پنیری  در  سفره  بود  حالا  ان  هم  نیست و به  سختی  و  دشواری زندگی  می کنم اما ناشکر نیستم و باز هم به تو  امیدوارم  نه  به بندگان تو فکرشو در سن بالا و پیری شرمنده زن بچه و نوه هایت باشی سیر از  گرسنه  خبری  نداره  اما  تو  خبر  داری بیا کمک کن تا ما به پولهایمان برسیم قبل از اینکه  بمیریم.......