دیوانه ها از چاپلوسی دیگران لذت میبرند


اما ابلهان پول هم میدهند،

تا دیگران مدح و مجیز


آنان را بگویند!

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض