غصه دست من بیچاره گرفت با خود برد

آرزوهای من خسته همه، در من مرد

عمری، چه بیهوده از عمر گذر

فریاد تقویم را نشنیده، درش

عقل گفت: عمرت با حرص و طمع باد دراز

بشنیده گرفته ،باورش

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض