بر ته ظرفی تکه نانی میکشید و مرتب خدا را شکر میکرد

پرسیدند

برای ظرف خالی چرا خدا را شکر میکنی

گفت :

ادامه مطلب