زهد و تقوا به دیر و مسجد و ظاهر نیست

ز می صافی ما هیچ به جهان طاهر نیست

ادامه مطلب