آیا حتی یک پدر و مادر معمولی

اشک و اندوه فرزندان خویش را دوست دارد؟

که درد کشیدن و رنج بردن و ناله را

ادامه مطلب