چه روزگار غریبی است برادر!

چون دژخیمان سیه پوش و شب ش

بر تیرک چهار راه ستم

خورشید را به گناه صداقت و مهربانی

ادامه مطلب