تنها انی که نسبت به اعتقادات و باورهای خود در ترس وشک و تردیدند،

مردم را با هتاکی و فحاشی و انگ زدن

وادار بسکوت میکنند !

محمد کدخ (عرفان)

mohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان واعتراض