یحتمل روزی ک قراره دنیا به آ برسه و خورشید خاموش شه هم شبه. از اون پاییز که آدم دلش میخواد یه پنجره رو به ماه میداشت و تا آ ین لحظه ک نابود میشد نگاهش میکرد