❣دوست من

خـدا #همه_جا هس

وقتی بخاطر لبخندش گناهی رو
تـرک میکنی⛔️

وقتی کنایه های دیگران رو

بخاطر رضایتش#تحمـل میکنی

شک نکن

داره نگات میکنه

#برای_خوب_تر_شدن_امروز_و_انتخاب_کن


#از_لاک_جیغ_تا_خدا
@banomahtab
به مابپیوندین(درایتا)