رئیس محیط زیست بروجرد گفت: هفته هوای پاک فرصتی برای شناخت آلاینده های هوا و کاهش آلودگی است تا با این اقدام بتوانیم در کاهش آلودگی ها و هوای پاک سهیم باشیم.


ادامه مطلب