این روزها تهیه یک ج ه کامل برای راهی زوج ها به خانه بخت به یکی از مهمترین دغدغه های خانواده تبدیل شده و ج ه های سنگین،مانعی در مسیر ازدواج جوانان است.


ادامه مطلب