با وجود اینکه حزب الله لبنان سهم اصلی تبلیغات علیه انقلاب ی را به جان یده است، کمتر ی درمورد دستاوردهای بزرگ این هم پیمان وفادار ایران اطلاعات دقیقی در اختیار دارد. حزبی که با وجود امکانات ناچیز خود در مقایسه با تا دندان مسلح صهیونیستی که کمکهای تسلیحاتی و مالی میلیاردی از و اروپا دریافت می کند، به برتری رسیده است.

را از آدرس زیر کنید

http://libaniran.com/1397/04/25/2006-documentary

ادامه مطلب