اباعبدالله الحسین ع - 123

ماتوفیقی اِلّا بِاللّه عَلَیهِ تَوَکَلتُ وَاِلَیهِ اُنیبُ .

تنهاخداست که مایه پیروزی من است , به اوتوکل

می کنم وبسوی او بازمی گردم .

god alone ures my success, so , it it him i trust

and to him i turn for help.

ازلطف خدابود که فتحی

اودادمرا توان که تاب آوردم

گرتکیه کنم به لطف اوتکیه کنم

گربرگردم به سوی او برگردم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر