اباعبدالله الحسین (ع)-58
اِنَّ اللهَ قادِر اَن یُغیِّرماقَدتَری وَکُلّ یَوم هُوَ فی شَان
خداوند می تواند آنچه راکه می بینی دگرگون سازد و
اوست که هرروز سرنوشتی برای جهان بوجود می
اورد.
god can change everything you see and predestine
every day a new fate for world.
بس دشواری که لطف حق آسان کرد
بس آبادی که قهر او ویران کرد
هرروز خدا ز برون آرد
بس
نقش که پیش بینی اش نتوان کرد.
=
  ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=
گردآوری : م  . الف زائر