اباعبد الله الحسین ع


4-اِذاسَمِعَت اَحَداََیَتَناوَلُ اَعراضَ النّاسِ

فَاجتَهِداَن لایَعرِفَکَفَاِنّ اَشقیَ الاَعراضِ بِِهِ مَعارِفُهُ .اگرشنیدی ی به آبروی مردم دست اندازی می نماید

کاری کن که ترانشناسد زیرازهمه بیشتر آبروی انی

درخطراست که او آنان رامی شناسد.


try not to be acquainted with the one who

damages the good name of the others; for

those who are known to him will be

defamed most of all


.

آنکاودهد آبروی مردم برباد

مگذارشود یارت و آرد زتو یاد

بیش ازهمه آبروی آن درخطراست

کاورابه چنان ی سروکارافتاد

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح


=

گردآوری : م.الف زائر