به نام خداوند آسمانها وزمین

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ به نام خداوند آسمانها وزمین خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان به نام خداوند آسمانها وزمین برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و یاسمین هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

اباعبدالله الحسین ع- 31

 اباعبدالله الحسین (ع) - 31اَلدّنیادارُفَناء وَزَوالِِ ,مُتَصرّفَهُُ بِاَهِلها حالاََ بَعدَحالِِِ فَالمَغرورُ

مَن غَرّتهُ , وَالشَّقیُ مَن قَتَنَتهُ .جهان خانه نیستی وفناست , برای اهل جهان ازحالی

به حالی دیگر می گردد, فریب خورده ی است که

دنیااورافریب می دهدوبدبخت ی است که

دنیااورامفتون خود سازد.the world is a house of transience and
destructability , changeable

 to its inhabitants deluded is he whom is
deludes and wretched
is he whom it whom it deceives


دنیاست که هرزمان شود دیگرگون

گه راحت خاطراست وگه رنج درون

مغرور ی کزین جهان خورد فریب

بدبخت ی که شد جهان رامفتون

=


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=


گردآوری : م.الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع- 31 - جهان ,whom
اباعبدالله الحسین ع- 31 جهان ,whom
اباعبدالله الحسین ع - 28اباعبدالله الحسین (ع)- 28


اَلخائِنُ وَالمَسیُ مُستَوحِش .

 

خیانتکارو بدکاروحشت زده اند.

traitors and evil- doers are frightened.

آن قوم که بدکارو خیانت کارند

پیوسته دچاروحشت بسیارند

کزکیفراعمال نمانند مصون

چون زروی کارشان بردارند.ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=

 گردآوری : م.الف زائرمنبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 28 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 28 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 29


اباعبدالله الحسین (ع)- 29

اَلحُزقُ مُعاداتُکَ اَمیرَکَ وَمَنَ یَقدِرُعَلی ضُرّکَ .


ستیزه تو با ی که فرمانروای تست و ی که برسود

وزیان توتسلط دارد ازبی دی است .


hostility towards your master, the one who can

decide your fate to your benefit or

disa ntage is a sign of foolishness


آن که تراست سروری قادروچست

برسود وزیان تست حاکم زنخست

باهمچو ی ستیز نتوانی جست

گرجنگ کنی نشان بی عقلی تست


=
ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح


=
گردآوری : م.الف زائر.


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 29 - your ,برسود وزیان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 29 your ,برسود وزیان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 30


اباعبدالله الحسین (ع)- 30


اَلخُلقُ اَلحَسَنُ عِبادَهُُنیکخوئی عبادتی است 


good humor is like divine worship.


محبوب شوی زنیکی وخوشروئی


منفورشوی زتندی و بدگوئی


باخوی نکو زخلق کن دلجوئی


زیراچو عبادتی بود خوشخوئی
=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائرمنبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 30 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 30 اباعبدالله الحسین
اباعبد الله الحسین ع - 27


اباعبدالله الحسین (ع)-27

اَلجَوارُقَرابــــَــــــه .

همسایگی مانند خویشاوندی است .


neighborhood is like blood relationship.

همسایه خوب روز حاجتمندی

یاراومددکارتو با سندی


همسایه خویش راکم ازخویش مدان

همسایگی است همچو خویشاوندی .

=

ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبد الله الحسین ع - 27
اباعبد الله الحسین ع - 27
اباعبدالله الحسین ع- 24اباعبدالله الحسین (ع)....24

اَلاَمینُ آمِن .
درستکار ایمن است .

he who is honest is secure.

آن که درستکاروباایمان اســــت

پاداش وی آسایش جسم وجان است

ایمن زغم ســــــــرزنش وجدان است

آسوده دل ازکیــــــــــــفرناپاکان است


==

ترجمه شعری وانگلیسی .
ابوالقاسم ح .


=

گردآوری : م. الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع- 24 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع- 24 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 25


اباعبدالله الحسین (ع)....25

اَلبَریُّ جَری .
پاکدامن دلیراست

chastity breeds bravery.


آن که درست و پاکدامان باشد


باقدرت روح وقوت جان باشد

کی مضطرب ازعذاب وجدان باشد

وزروز حساب کی هراسان باشد.؟

=
ترجمه شعری وانگلیسی .

ابوالقاسم ح .

=

گردآوری : م.ا لف زائرمنبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 25 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 25 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 26


 

اباعبدالله الحسین (ع)- 26


البُکاءُ مِن خَشیَهِ اللهِ نِجاهُُ مِن النُارِ.

گریه ازترس خدا مایه رهائی ازدوزخ است

weeping for fear of god saves you from hell.

خواهی زعذاب اگر بگریزی
بایدکه به دامن آویزی

آبی است که برآتش دوزخ ریزد

ان اشک که ازترس خدا می ریزی
=

ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=

گردآوری : م.الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 26
اباعبدالله الحسین ع - 26
اباعبدالله الحسین ع -23


اباعبدالله الحسین (ع)....23

اَلالَعنَتهُ اللهِ عَلیَ الناکِثینَ اَلذینَ
یَنقُضوُنَ الاَیمانَبَعدَتوکیدِها


لعنت خداوند به پیمان شکنانی که پس

ازپیمان بستن پیمان خودرامی شکنند.curse be on those perjurers who break their promises

after they have given their pledge,افسوس که وعده " به ما پیوستن "

آ ثمری نداشت جز بگسستن

ای لعنت حق به سست عهدان کا

پیمان شکنند بعد پیمان بستن.


=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -23 - پیمان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -23 پیمان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع- 20اباعبدالله الحسین (ع)- 20

اَلاِستِکبارُصَلِفُُ


تکبر لاف زدن است

haughtiness is a kin to boastfulness.

اول زچه ازکبرکشیدن گردن

وانگاه زعجز سرفرودآوردن ؟

ازسربنه این باد تکبر, زیرا

چون لاف زدن بودتکبر

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح


=
گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع- 20 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع- 20 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 21


اباعبدالله الحسین ع - 21


الاِستدراجُ مِن  اللهِ سُبخانَهُ  لِعَبدِوَاَن یَسبِپغَ عَلَیهِ النِعَمَ وَیَسلِبَهُ الشُکرَ

 

هرگاه خداوندبخواهدبنده  خودراازنظربیاندازد برااونعمت رااتمام

می کندو اوراازسپاسگزاری بازمی دارد.


when god chooses to ignore  a ,man places at his disposal  all and

everything  and   makes him neglect to  express  gratitude.

 هرگاه که بنده ای نباشد قابل

تارحمت یزدان شوداوراشامل

چون نعمت بسیارشداوراحاصل

گردد زسپاس وشکرنعمت غافل

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م .الف زائرمنبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 21 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 21 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 22


اباعبدالله الحسین (ع)....22

اَلاتَرونَ اِلی الحَقّ لایُِعمَلُ بِهِ وَاِلیَ الباِطلِ

لایُتَناهی عَنهُ لِیَرغَبَ الُمومنُ فی لِقاء رَبِه مَحقا.


می بینید که به حق عمل نمی شود وازگرائیدن به

باطل خود داری نمی نمایند . ازاین روست که مومن

برای دیدار خدای خودمرگ می جوید.


as you see truthfulness is not praised and
falsehood is not avoided s, that is why a believer
is eager to die and be in presence of his god
.

امروز دگر به حق نپردازد

مردم پی باطلند ونیرنگ وهوس

هرمومن پاک درچنین دنیائی

حق دارداگر که مرگ می جوید وبس .

=
ترجمه شعری . انگلیسی .
ابوالقاسم ح .

=

   گردآوری : م.الف  زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 22 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 22 اباعبدالله الحسین
ا اعبدالله الحسین ع- 17اباعبدالله الحسین (ع)....17


اِ ِبوابِالنُّجح مَدحاوَلاتَ ِبوابِالمَطلِ ذَمّا


بابراوردن حاجت مردم موردستایش واقع

شویدوباتاخیردرانجام ان برای خودنکوهش

ن ید


try to win praise for granting

people.s just request , instead of being blamed

for delaying them
.


نیکی کن وخیرخواهی وچاره گری

کزمدح وستایش ان بهره وری

دررفع نیازخلق تاخیرمکن

تااین که برای خود نکوهش ن ی
=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح
=
گردآور ی: م.الف زائرمنبع :
برچسب ها : ا اعبدالله الحسین ع- 17
ا اعبدالله الحسین ع- 17
اباعبدالله الحسین ع

 اباعبدالله الحسین (ع)....18

اَلااِنتِباهَ فِی الا ِهِ . وَالفائِزُ مَن فازَفیها

وَالشَقیُّ مَن یَشقی فیها


آگاه باشید که به کارآ ت بیداروهشیار

باید بود . پیروزمند ی است که درآن

جهان پیروز گردد وبدبخت ی است


که درآن جهان بدبخت شود


beware that in the next world he is victorious

who wins and he is wretched who loses ,


امروز چنان باش که گربندی رخت

فردانشوددرآن جهان کارتوسخت

پیروز ی که باشد آنجا پیروز

بدبخت ی که باشد آنجا بدبخت 

==
ترجمه شعری وانگلیسی .

ابوالقاسم ح .

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - پیروز ,جهان ,باشد آنجا ,درآن جهان
اباعبدالله الحسین ع پیروز ,جهان ,باشد آنجا ,درآن جهان
اباعبدالله الحسین 19اباعبدالله الحسین (ع) - 19


اَلاِانّ الحَربَ شَرِهاوَریعُُ وَطَمَعُهافَظیعُُ فَمَن اَخَذَلَهااُهبَتَها وَاستَعَدّلَهاعُدّتَهاوَلَم یَالَم کُلومَها

قَبلَ حُلولِها فَذاکَ صاحِبِها, وَمَن عاجَلَهاقَبلَ اَو انِ فُرصَتِها وَاستِبصارِ سَعیِهِ فیها فَذاکَ ,فَمَنَ اَن لا یَنفَعَ

قَومَهُ وَاَن یُهلِکَ نَفسَهُ .


آگاه باش که جنگ گزندی سخت وطعمی تلخ دارد, ی که وسائل انرافراهم آوردوپیش ازجنگ

اززخمهایش آزرده خاطرنگردد برآن تسلط می یابدو ی که پیش ازفرارسیدن فرصت وبینائی

به جنگ درآن بشتابدبه گروه خودسودی نمی رساند وخودرانیز

به هلاکت می اندازد.


beware ! war wreaks above and is bitter to the taste . he who

is well - equipped t o meet its consequences can win it

but t he one who rushes into battle without waiting

for a good opportunity or having sufficient foresight

will not gain m a ntage for his men , but will only

risk his own life in the ventures
.

آن مردکه پخته است وآماده جنگ

درجنگ به خصم عرصه راسازد تنگ

وان مردکه ناپخته وناآماده ست

گرجنگ کند ش ت بارآردوننگ

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین 19 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین 19 اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 16اباعبدالله الحسین (ع)....16

اَقبَحُ شَیئی الفِسقُ فیِ الشَیخ .

زشت ترین چیز گنا اری د یری است 

the worst thing is to sin in the old age
.


تاکی پی لهو و کامرانی باشی ؟

غافل زحساب آن جهانی باشی ؟

زین نیست قبیح تر که اندر پیری

سرگرم گناهان جوانی باشی

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 16 - باشی ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 16 باشی ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 12

اباعبدالله الحسین ع
12-اِعلَموُااَنَّ الدُّنیا حُلوّهاوَ مُرُها حُلم .

بدانیدکه تلخ وشیرین جهان خواب وخیالی

بیش نیست


this world,s sweetness and bitterness are both
transient like a dream
.

زانجا که ثبات نیست آئین جهان

نه مهرجهان ماند ونه کین جهان

ای شیفتگان خوان رنگین جهان

خواب است  وخیال تلخ وشیرین جهان

=
ترجمه شعری وانگلیسی
ابوالقاسم ح

=
گردآوری : م.الف زائر

منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 12 - وشیرین جهان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 12 وشیرین جهان ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 13


اباعبدالله الحسین (ع).... 13

اِعلَموُا اَنَّ اللهَ یَهَِبُ المنازِلَ الشَّریفَه لِعِبادهِ لِصَبرِهِم

بِاِحتمالِ المکارِهِ .


بدانیدکه خداوند بندگان خودرابه پاداش شکیبائی

دربرابر دشواری ها مقامات بلند خواهد بخشید.


you should know that noble

positions are god,s rewards to his

worshipers for their patience

in the face of difficulties


آن که براو بلا چوبارد امروز

صابرشود وشکر گزارد امروز

فردا دهدش خدا مقامات بلند

وین اجر شکیبی است که دارد امروز

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 13 - مقامات بلند ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 13 مقامات بلند ,اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع - 14


 

اباعبدلله الحسین (ع)..14

اِعمَل عَمَلَ رَجُل یَعلَمُ اِنّهُ ماخوُذبِالاِجرامِ وَمَجرِی

بِالاِحسان .


مانند ی کارکن که می داند بخاطر بدکاریش

کیفروبرای نیکوکاریش پاداش خواهد یافت .


act as a man who is well aware that he will be

punished for his evil doing and rewarded

for his beneficence


پیوسته بمانند ی کن رفتار

کاو می داند که دردودنیاناچار

کیفربیند اگر کند بدکاری

پاداش دهندش چو شود نیکوکار.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع - 14
اباعبدالله الحسین ع - 14
اباعبدالله الحسین ع -15اباعبدالله الحسین (ع)-15

اَعوُذُبِربّی وَرَبِکُم مِن کُلِّ مُتَکَبّرِ لایُومِنُ بِه یَومِ الحِساب .


ازهرگردنکشی که به روز شمارایمان ندارد

به خدا پناه می برم .

i tale refuge in god from every arrogant man

who does not believe in the day of rec ing.

خود سرکه نهدپای به هر راه خطا

ایمان به خدا ندارد و روز جزا

ازدست چنین پست خدانشاسی

بایدبه خدا پناه بردن . به خدا.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم ح

=

گردآوری : م.الف زائر


منبع :
برچسب ها : اباعبدالله الحسین ع -15 - اباعبدالله الحسین
اباعبدالله الحسین ع -15 اباعبدالله الحسین
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017