قطعا اقای که طرفدرانی هم داراه با لجبازی به جایی نمی رسه؟؟

پختگی برخورد درست عقلانی اعتدالی حتما نتیجه بهتر و وجه بهتری به یک نفر می دهد

وقتی در استانه انتخابات سال های قبل رفسنجانی ک دشد برای جمهور و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت رد صلاحیت شد هیچ چیز نگفت حتی اعتراض هم نکرد این کار او اول به نظر د کننده امد که همچین ادمی رد صلاحیت شد اما در ادامه عمل پخته او باعث بزرگ شدن بیشترش شد برخلاف گاری که امروز می کند و با لجبازی دست و پا زدن بیشتر و لج با ی قوه قضاییه سایر قوا و خود زنی و ترجیح دادن منافع فردی به منافع مصالح ملی کشور دارد کاری می کند که دیگر اصلا به نفع مردم نظام انقلاب نیست و حتی به نفع خودش هم نیست

یک عده از دوری بری هایش هم دایما او را تحریک به لجبازی بیشتر می کنند این نهایتا نتیجه خوبی برای او و کشور نخواهد داشت