موشک مشهر همه چیزش تکراری عقبگرد بود وفقط ت عوام فریب خائن می خواست بگوید اگر ترامپ در سازمان ملل ور زد ماهم بلافاصله موشک نمایشی عوام فریب ان هم فقط با برد تکراری قدیمی 2000 کیلیومتر پرتاب کردیم یعنی یه کاری در برابر گنده گویی ها ترامپ کردیم

اما مردم همه می دانند ت روحان ی و سرانش خائن و و مزور منافق عوام فریب شیادان هستند لذا به هیچ حرکت ریاکاران این ت پشیزی اعتقاد اعتماد باور ندارند

این موشک هم مثل سمیرغ پرسوخته فقط برای خوراک داخلی تندرو ها انقل ون عوام بود که ت مثلا اقتدار هم دارد و فقط سازشکار نوکر مطیع واداده غرب نیست

اما حقیقت جای دیگر و کلا چیز دیگری است