سلام

تقریبا 8 سال قبل ،دنبال کار بودم،بخاطر چادر بودنم، ی بهم کار نمیداد.

بعد ها فهمیدم،بیشتر این کارها شوری بودند و کار نبودند...

خوب هر چقدر فکر ،دیدم این طوری نمیشه،بنده نه حاضرم از عقایدم دست بر دارم ونه میتوانم بدون اینکه در امدی داشته باشم ،روز گار م بگذره.هیچی تصمیم گرفتم،خودم کاری رو شروع کنم واین طوری برا افرادی حاضر نیستند،پا روی عقاید درست شون بزارند،فرصت شغلی وانتخاب داشته باشند...

خوب الان بخاطر تحصیل فعلا شروع ن ،چون نمیخوام بخاطر بخاطر بی دقتی و سهل انگاری اول کار ورش ت بشم...

پس بنده دو روزه به این نتیجه نرسیدم.

از استخدام بدم میاد،چون تمام عمل ادم میگیره ،ادم های تنبل فکری به استخدام فکر میکنند....