سلام

راستش یادم واطمینان دارم ،تا حد زیادی این اطلاعات درست هستند...ولی چون ثبت شون ن ،الان نمیتونم بهشون مراجعه کنم،ببینم کی وکجا گفتند...

قبلا یادتون هی اخبار می گفت ،آب سنگین راکتور اراک؟؟؟

بر این باورم که مردم ما میدونستند،انرژی هسته ای چه خیر وبرکتی براشون خواهد داشت،به این راحتی زیر بار تصمیم بتن کاری نمیرفتند.البته یه افرادی پیدا میشدند به زبان عام برا مردم توضیح میدادند.نه قلمبه سلنمبه...

اون موقع ها که اخبار هی میگفت،آب سنگین راکتور اراک بهشو آلرژی پیدا کرده بودم.تا بعدا فهمیدم که چی هست...

والا بنده تا جای فهمیدم ویادمه واز کجا یادم نیست،این آب سنگین غنی بشه،میتونه برق ی اله کشور رو تامین کنه ،فکر کنید چه اتفاقاتی دیگه قرار بیافتد...

لطفا اون های که مطالعه دارند.کمک کنند...