موسسه آموزش عالی بینالود با همکاری مرکز پژوهشهای شورای ... ی شهر و گروه مشاورین جوان شهرداری مشهد برگزار می کند.

سمپوزیوم بین المللی "بافتهای تاریخی، معماری و شهرسازی معاصر: چالشها و فرصتها"
زمان: ششم ... دادماه
سخنرانان:
پروفسور بهرام شیردل، ... الیزابتا رزینا
... مجتبی صدریا، ... محمد جواد عرفانیان
  ... هومن مرصعی، ... وحید ابراهیمی

ثبت نام در http://www.acob.ir/fa