بازدید آموزشی تخصصی اشنایی با  معماری و شهرسازی، مشهد قدیم
زمان: 09:00 مورخ دوشنبه 3آبان 95
محل شروع برنامه: میدان ده دی
مسیر: آشنایی با ابنیه های تاریخی در مسیر خیابان ارگ ( ... ... )
زمان پایان برنامه: 12:00
راهنما و مدرس: آقای ... ایمان مرادی
این برنامه به صورت تور پیاده روی برگزار می گردد.
 هزینه این بازدید: 15000 تومان می باشد.
لطفا برای هماهن ... با شماره   09157902948  -05138829803تماس ب ... رید