کارگاه کاربرد نظریه ای زمینه ای (گرندد تئوری) در برنامه ریزی شهری

... یزدان منصوریان

زمان: چهارشنبه اول دی 1395- ساعت 15-19

مکان: سالن اجتماعات مجتمع علوم انسانی ... آزاد ... ی مشهد

انجمن علمی گروه علوم اجتماعی ... آزاد ... ی مشهد
(حضور برای عموم آزاد است)