آن قدر که انسان غیر تربیت شده مضر است به جوامع، هیچ ی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آن قدر مضر نیست و آن قدر که انسان تربیت شده مفید است برای جوامع، هیچ ملائکه ای و هیچ موجودی آن قدر مفید نیست . اساس عالم بر تربیت انسان است.
.................................................
پی نوشت | صحیفه نور،ج14،ص103