ما بیش از آنکه نیازمند ایجاد و تثبیت مراکز کارآفرینی باشیم، نیازمند نگاه هایی هوشیار و پر اراده برای کنترل آسیب ها و شعارهای مراکز «مارآفرینی» هستیم. در مراکز مارآفرینی ایده ها، ساختارها و موجوداتی تولید می شوند که خلاقیت های فردی، گروهی و سازمانی را می بلعند. یک نمونه از بزرگ ترین این مارها دیدگاه هایی است که به روش ها و ساختارهای «گذشته» تقدس می بخشد. این دیدگاه توجه ندارد روش ها و ساختارها برای تضمین اه وضع شده اند و در هر زمانه و زمینه ای لازم است به روش ها و ساختارهای جدید شید. این مار اگر چه زشت و کریه است اما خود از این زشتی، آشفته و ملول نیست بلکه از اتفاق همین زشتی را یکی از سرمایه های نمادین و هویت بخش خود می داند. مار دوم اما خوش خط و خال و دلرباست و با شعار نوگرایی به میدان می آید در حالیکه در سطحی عمیق تر، گرفتار ساده سازی، شتاب زدگی است. مار دوم گرفتار #تفکر_ترجمه ای است و در نوآوری مقلد و سطحی نگر است.

ادامه مطلب