چرا حوصله ندارم بنویسم این چند روز چه اتفاقایی افتاد؟