یکم واسم قابل درک نیست که یکى عمداً ساعت ٧ صبح از خواب پا شه، بره تو این هتل مُتلا کلّى پول بده که صُبحانه بخوره! برو بگیر بخواب بابا بیکار. تا ع شم نگیرن بذارن اینستا از گلوشون پائین نمیره لابد. کلاً از آدمائى که صبح زود از خواب پا میشن و فاز ورزش و نشاط و طراوت میگیرن و نرمش میکنند و پیاده میرن نون میگیرن و گلا رو آب میدن و اینا خوشم نمیاد! اینا هموناییند که تو مسافرت دهن آدمو م****د. اینا که ساعت ٤ تو سرما را میفتن که به گرما و ترافیک ظهر نخورن. همونایى که تو خوابى اینا رادیو و تلوزیون رو تا ته زیاد میکنن "سلام هموطن" گوش میکنند و با آهنگاش میخونند. رو مخ هى بلند بلند حرف میزنن و ظرف و ظروف تو سر و مغز هم میزنن، بلکه بیدار شى. یه ده بارم صدات میزنن که پدرام پاشو ببین چه هوائیه، به به به...


برو بگیر بخو د عامو. ا جو گیر! ولم کن. بجاش شبا بیدار بمون ببین زندگى یعنى چه. والو...