آثار و فواید حجاب ی بر تحقق امنیّت اجتماعی

آثار و فواید حجاب ی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از:

1. ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه.

2. جلوگیری از تهییج و تحریک و خنثی نمودن لذایذ نفسانی.

3. کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه ی.

4. حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه ی.

5. حضور معنوی گرایانه ن و مردان در محیط اجتماعی.

6. کاهش تقاضای مدپرستی بانوان.

7. حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه.

8. مصونیّت ن در همه زمانها و مکانها.

9. سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعی و فرهنگی مردان و ن جامعه ی.

10. هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی.

11. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب.

12. از بین بردن فشارهای اجتماعی نامشروع و نابهنجار(1).