دو خودروساز اروپایی تایید کرده اند که ماشین هایی که ویژه بازار چین ساخته می شود در آینده به بازار اروپا عرضه خواهند شد.

ادامه مطلب