روزایی که به بدترین شکل ممکن سپری میشن! و امروز حرفای تو منو دیوونه تر کرد! صداتو گوش میدادم و اشکایی که تمام صورتم رو پوشونده بود! تو نمیدونستی اما من به اندازه تمام بغضایی که یک سال خفه کرده بودم امروز اشک ریختم! برای هزارمین بار از خودم سوالای تکراری رو میپرسیدم و برای هزارمین بار "هیچ" جو پیدا نمی ...! دنیا دور سرم میگرده و به معنای واقعی سنگینی شدیدی رو روی شونه هام حس میکنم...! آهای کائنات بیاید و یه بار به من رحم کنید...!