"سلوک" پر از عاشقانه های خاص و ناب کت که سخت پیش می رود . از همان کتاب ها که هر خط را باید چند بار بخوانی تا متوجه شوی . اصولا در این گونه مواردِ نادر که هر چند سال یک بار پیش می آید ، با تمامِ وجود می افتی روی کتاب :دی احساس می کنی اینگونه مسلط تری :دی خب دیگر یک دختر آبانی باید همه چیزش با بقیه فرق کند:))) به قول یکی از دوستانت " تو خیلی عتیقه ای :)))) " البته که عتیقه خودش است :دی این صفت زیبا زمانی به تو نسبت داده شد که در هنگام بحث های بی سر و ته خواستگاری در گروهِ پنج نفری تان ، تنها ی بودی که دوست داشتی و داری که تو از پسرِ موردِ علاقه ات خواستگاری کنی :دی یادش بخیر چقدر آن روز خندیده بودید. شهاب گفته بود" خب شاید بیچاره خودش خواست خواستگاری کنه " " خب شاید بیچاره خودش نخواست خواستگاری کنه تکلیف من چیه؟ :d " دلت برایشان یک ذرّه شده بیشّوررررا :((