دیروز بالا ... ه حلوای بارداری رو درست ... که اینبار که مری میشم بخورم .

از  عصرهه که یکم شکمم درد گرفته مثل حاتی که میخواستم پری بشم یه هفته قبلش به خاطر عقونت درد شکمو کمر میگرفتم ....

------

امار جا مونده از حاملگان

دختر همسایمون (فک کنم دیگه ا ... اشه)

دختر ... 1(مهر بچش بدنیا میاد و دختره)

دختر ... 2(نمیدونم چندوقتشه)

زن دوست همسری ک  یه جورایی فامیلشونم میشه (سه_4) ماهشه فک کنم

----

و اون فامیلی ک فردای ما عروسی ... بچش بدنیا اومد دختر بود