این روزها استرس دارم

استرس میدا ... خونه -جمع ... وسایلم_اسباب کشی و محل کار جدید و همکارا .... استرس همه اینا داره دیونم میکنه ....

این هفته هفته شلوغیه برام .... خدایا خودت کمک کن تا همه چیز به خیرو خوشی بگذره

____

همسری بالا ... ه بیمش درست شد و داروهاشو گرفت هر هفته باید امپول بزنه و هر روز ی سری قرصارو بخوره ....

اما بیمه من مونده...درست نشده فعلا...

هفته پیش پری شدم .... این ماه ....