تقریبا به محیط جدید عادت ... .

انشاءا... ک همکارا و ... اذیت نکنند.

این ماه اگه بشه دندونمو درست کنم به امید خدا دوست دارم اقدام کنم ...

هنوز هم بی مکانیم ی خونه قولنامه کردیم ک پنج شنبه میریم انشاءا... 

خدا همه بی خانمان هارو خانه دار کنه آمیین