ترتیب انجام دادن غسل حیض

به طور خلاصه، غسل چه واجب و چه مستحب باشد به دو صورت مى‏توانید انجام دهید:
الف) ترتیبى؛ یعنى، بعد از نیت زیر دوش مى‏روید و تمام سر و گردن را به قصد غسل مى‏شویید. سپس تمام طرف راست بدن را تا کف پاى راست به طور کامل بشویید و بعد طرف چپ را به همین صورت بشویید.
ب ) غسل ارتماسى که در زیر دوش و مانند آن ممکن نیست بلکه باید در حوض یا است و امثال اینها باشد چون باید بعد از نیت در آب فرو روید به طورى که در یک آن، آب تمام بدن را فرو بگیرد و یا هنگامى که در زیر آب هستید اگر به قصد غسل خود را حرکت دهید اشکال ندارد. ولى بهتر است قسمت بیشتر بدن خارج از آب باشد و بعد از نیت غسل یک مرتبه یا به تدریج در آب فرو روید تا آب همه بدن را فرا بگیرد. البته قبل از غسل لازم است بدن پاک باشدv}(توضیح‏المسائل آیت‏الله فاضل لنکرانى، ص 80 و 81).{v
تبصره: لازم به ذکر است که در غسل ترتیبی برای اطمینان از شسته شدن کامل هر طرف، مقداری از طرف چپ با طرف راست و مقداری از طرف راست با طرف چپ نیز شسته می شود. نیز با هر دو طرف شسته می شود. در غسل تنها لازم است ظاهر بدن و مقداری که دیده می شود شسته شود بنابراین داخل بینی و گوش لازم نیست شسته شود مگر به مقداری که جزء ظاهر بدن محسوب می شود. چربی های طبیعی بدن مانند داخل لاله گوش مانع نیست مگر اینکه زیاد باشد و مانع رسیدن آب باشد.
ترتیب غسل حیض به دو نحوه فوق انجام می گیرد.


ترتیب انجام دادن «غسل حیض» را لطفا توضیح د... - پرسشکده

https://www.porseshkadeh.com/.../ترتیب-انجام-دادن-«غسل-حیض»-...
mar 13, 2011 - به طور خلاصه، غسل چه واجب و چه مستحب باشد به دو صورت مى توانید انجام دهید: الف) ترتیبى؛ یعنى، بعد از نیت زیر دوش مى روید و تمام سر و گردن را به قصد غسل مى شویید. سپس تمام طرف راست بدن را تا کف پاى راست به طور کامل بشویید و بعد طرف چپ را به همین صورت بشویید. ب ) غسل ارتماسى که در زیر دوش و مانند آن ...

طریقه ی انجام غسل از طریق دوش

https://hawzah.net/fa/.../طریقه-ی-انجام-غسل-از-طریق-دوش-
1)- غسل به دو صورت انجام می گیرد ارتماسی و ترتیبی، ارتماسی یعنی اینکه انسان به نیت غسل تمام بدن را در آب فرو ببرد مثلاً در آب رودخانه یا است و. ... 2)- حال اگر مقصود شما این است که آیا می توان با دوش غسل ترتیبی را به جا آورد می گوییم آری می توان با دوش و به نیت غسل اول سر و گردن و بعد سمت راست و بعد سمت چپ بدن را ...

چگونگی غسل

https://hawzah.net/fa/question/view/11091/چگونگی-غسل
من اطلاعاتی در باره چگونگی غسل می خواستم. پاسخ. غسل را (چه واجب باشد و چه مستحب) به دو صورت میشود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی. 1. غسل ترتیبی: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعدطرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید و اگر عمدا یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند، غسل ...

آموزش غسل، وضو و

kankorafghanistan.com › خانهآموزش غسل، وضو و
mar 1, 2014 - *غسل. برای خواندن اولا اگر غسل واجبی بر گردن انسان است باید غسل کند .به چند علت غسل بر انسان واجب می شود: یکی غسل مسح میت است که اگر بدن انسان با ... 1-نیت. برای وضو هم اول باید نیت وضو یعنی قصد وضو گرفتن برای انجام فرمان خدا و تقرب به خدا را داشته باشیم. 2-شستن صورت: بعد ابتدا با دست راست ...

غسل - بشت د به سوی

www.namazma. /1392/01
1- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین - از جایی که موی سر روییده تا چانه - می شوییم. .... الف ) با بیرون آمده باشد؛ .... دستور غسل تمام غسلها را چه واجب و چه مستحب به یکى از دو شکل مى توان انجام داد: 1- غسل ارتماسى ؛ 2- غسل ترتیبى . دستور غسل ارتماسى غسل ارتماسى آن است که انسان به نیت غسل یکباره در آب فرورود، به طورى ...

رساله احکام (دختران) - پرورشی شهرقدس

parvareshiqods.blogsky.com/1389/11/29/post-52/
بنابراین ى که بالغ و عاقل باشد به حد «تکلیف» رسیده و شایستگى انجام دستورهاى الهى و احکام ى را دارد به چنین ى «مکلَّف» مى گویند. △بلوغ و نشانه هاى آن. «بلوغ» به ..... مسأله 133ـ در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود، خواه غسل واجب باشد; مانند جنابت، و یا مستحب، مانند غسل . به عبارت دیگر: تمام غسلها در عمل ...

namaz1313. /1395/10
با تمام شدن سجده دوم، یک رکعت به پایان می رسد؛ یعنی تا بدینجا، رکعت اول را خوانده ایم، بنابراین بطور خلاصه، رکعت اول عبارت است از: 1- تکبیره الاحرام ... در رکعت دوم های روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رکوع، مستحب است، دستها را روبروی صورت گرفته ودعایی بخوانیم؛ این عمل را "قنوت" گویند. در قنوت می ...
16- نظر به صورت زیبا. 17-ناز شب. 18-گرفتن ناخن 5شنبه. 19-خواندن ایه الکرسی. چیز ی که نور چشم کم میکنند. 1-کندن موی زیر بغل. 2-زیادی موی سر. 3-خوردن ماهی .... آیه به جهت زیادی رزق : به تجربه رسیده آن که در هر روز بخواند سه مرتبه بعد از های واجب در هر روز آیات3-1 سوره طلاق را و سه مرتبه صلوات در اول و سه مرتبه در آ بخواند موجب ...

چگونه غسل حیض بگیریم

www.poyan98.ir/tag/چگونه-غسل-حیض-بگیریم
ترتیب و توضیح کامل انجام دادن «غسل حیض»*. به طور خلاصه، غسل چه واجب و چه مستحب باشد به دو صورت مى توانید انجام دهید: الف) ترتیبى؛ یعنى، بعد از نیت زیر دوش مى روید و تمام سر و گردن را به قصد غسل مى شویید. سپس تمام طرف راست بدن را تا کف پاى راست به طور کامل بشویید و بعد طرف چپ را به همین صورت بشویید. ب ) غسل ...

[pdf]اﺣﺎم ﺗﻘﻠﺪ

www.rohani.ir/images/db/1_26.pdf
اﺮ وﺎﻟﺖ و وﺻﺖ ﻣﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺻﻰ و وﻞ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ. ﻨﻨﺪ و اﺮ ﺑﻪ آﻧﻪ ﻣﻮﻞ و ﻣﻮﺻﻰ وﻇﻔﻪ ﻣﻰ. داﻧﺪ ﻣﻘﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎﺪ آﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ . س. 23. اﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺟﺘﻬﺎد ﺮده و ﻣُﻘﻠّﺪ ﻫﻢ از او ﺗﻘﻠﺪ ﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ..... س. 70. آﺎ در وﺳﻌﺖ وﻗﺖ وﺿﻮ ﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﺒﻰ ﺎ ارﺗﻤﺎﺳﻰ ﺟﺎﺰ اﺳﺖ و ﺪام ﺻﻮرت. از دﺮى اﻓﻀﻞ اﺳﺖ؟ ج. ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ;. ﻫﺮ. دو ﺟﺎﺰ اﺳﺖ ﺷﺎﺪ ﺗﺮﺗﺒﻰ اﻓﻀﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ. ﺗﻮان ﻗﻮد را. رﻋﺎﺖ.
لذا محمد باقر(ع) به علاء بن کامل می فرمایند: ‹‹بر تو باد به دعا زیر آن درمان هر دردی است.» همچنان المؤمنین علی (ع) می فرمایند:« دعا کلید بخشایش و رحمتهای پروردگارو وسیله پیروزی بر تمام حاجت هاست و به آنچه از خیر و خوبی که در نزد خداوند می باشد؛ نمی توان رسید مگر به دعا.»4. آری! دعا باعث نزول رحمت خداوند است و قرآن بر این مسئله ...

استفتائات - - ی

farsi.khamenei.ir/treatise-unit?uid=24
ج: مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد، بنا بر این بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به یدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت می تواند بیع را فسخ نماید.
nov 12, 2016 - به امر دوم رسیده ایم که آیا حیازت به شکل نامحدود و بسیار وسیع می تواند باشد و اینکه هر ی هرقدر خواست می تواند حیازت کند یا اینکه باید رعایت حال ..... از ما سؤال شده که آیا به دلیل ناتوانی قبل و بعد از روز اربعین می توان به زیارت مرقد ملکوتی حسین علیه السلام رفت، ما در پاسخ عرض می کنیم در صورت ضرورت ...
نگاه اساسی هایی که توسط رسانه های غربی تولید و از طریق به طور رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد از میان بردن نگاه عفیفانه مرد و زن در خانواده است. ...... غُسل فتاواى خمینى «قدّس سرّه» فتاواى آیت الله العظمى خامنه اى «دام ظله» 1- در غسل ترتیبى باید به نیّت غسل، اوّل سرو گردن، بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را ...

پرتوی از اسرار ، محسن قرائتی | پرسمان دانشجویی اخلاق

akhlagh.porsemani.ir/content/پرتوی-از-اسرار- ،-محسن-قرائتی
4- در خطّ باشد 5- سبقت داشته باشد 6- در شرایط دشوار انجام شود 7- نشاط و دوام داشته باشد 8 عبادت خود را بزرگ نشمارد 9- با بصیرت باشد فلسفه عبادات .... با تاءسیس مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن در سال 75، تاءلیفات حجّت ال والمسلمین محسن قرائتى که به صورت پراکنده توسط ناشران محترم چاپ و منتشر مى گردید، جهت ...
تنها راه مشروع برای برطرف نیاز ، ازدواج است؛ اگر ی ضررهای جسمی و روحی اعمالی که به طور غیر مشروع این نیاز ر ا برطرف می کند را بداند و به این درک برسد .... اگر فکر و ذهن شما متوجه خدا باشد و همیشه خود را اول وقت انجام دهید، خداوند شما را یاری می کند تا از هر گناهی مصون بمانید و تحت تأثیر و غریزة قرار نگیرید.

احکام راه خوشبختى ...................... ویژه دختران دوره راهنمایی ...

www.askquran.ir › انجمنمهارتهای زندگی قرآنینوجوان و جوان
dec 27, 2014 - یکى از مهمترین سوالاتى که براى همه انسانها خصوصا نوجوانان و جوانان مطرح است، این مى باشد که ما براى چه منظورى آفریده شده، و هدف آفرینش انسانها و آمدن به این جهان .... معمولا هر مرجع تقلید نظر خود را در کتابهایى به اسم رساله توضیح المسائل و استفتائات نوشته و منتشر مى کند و این کتاب به صورت خلاصه اى از همان کتابها و ...

[pdf]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺗﻬﻪ و ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻫﺒﺮی www.leader-khamenei.com

m2.tabriz.ir/uploads/26/cms/user/.../خواص%20و%20لحظه%20هاى%20تاریخ%20ساز.pdf
ﻨﺎﻧﻪ اﺷﺎره رﻓﺖ ، ﺮوه اﻫﻞ ﺗﻔﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﺧﻮاص ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ، ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻖ و ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎﻃﻞ ، ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻰ. ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ دو ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻖ و ..... ﺧﻮاص ﻌﻨﻰ ﺴﺎﻧﻰ ﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺮى ﻣﻰ ﻨﻨﺪ؛ راﻫﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﻨﻨﺪ؛ از روى ﻓﺮ و ﺗﺤﻠﻞ اﺳﺖ. ، ﻣﻰ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ...... ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﺪا ﺑﻮد اﻦ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻪ و آﻟﻪ ﺑﻪ آﻨﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ، ﺲ از رﺣﻠﺘﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ. ﻫﺎى ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠ.

[pdf]ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺪﺸﻪ ﺟﺎوﺪ www.a-javid.ir

portal.tebyan.net/file/13/old/pdf/17667.pdf
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻰ ﻧﺰﺩﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺎﻁ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﺪوﻥ. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫ ﻮﻧﻪ ﺰ ﺗﺎﺯﻩ ﺍى ﺍﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﺗﺮک ﻨﺪ. (. ﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻊ. ﻣﺴﺎءﻟﻪ. ) ,. ﻋﻘﺪ ﺑﻊ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺑﻪ ﺍﺠﺎﺏ و ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ و ﺎﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻪ ﺍﺠﺎﺏ ﻔﺎﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺋﻰ ﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﻓﺮوﺷـﻨﺪﻩ ﺭﺍ وـﻞ ﺩﺭ ﺧﺮـﺪ. ﻨﺪ و ﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮى ﺭﺍ وﻞ ﺩﺭ ﻓﺮوﺵ ﺳﺎﺯﺩ و ﺎ ﻫﺮ ﺩو. ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻰ ﺭﺍ وﻞ ﻨﻨﺪ ﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻰ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑـﺮﺍى ﺩـﺮى ﺑﺨـﺮﺩ و ﺩﺭ ﺍـﻦ. ﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﻨﻪ ﺑﻮﺪ. ($.

احکام غسل، کفن، و دفن میّت - علمی دینی و...

hojatalaslamhossein.mihanblog.com/post/page/1 - translate this page
خلاصه . اکنون که چگونگی های روزانه بیان شد، یاد آوری این نکته لازم است که؛ آنچه در خوانده می شود و یاد گرفتن آنها لازم است، تنها بیست جمله می باشد، پس .... مستحب است انسان، بعد از ، مقداری مشغول گفتن ذکر و خواندن دعا و قرآن شود ولازم نیست دعاها را به عربی بخواند و از بهترین تعقیبها، برای همه ها، تسبیحات ...

[pdf]ﺷﻔﺖ اﻧﺰ از ﺻﺪﻗﻪ و ﻓﻮاﺪ آن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى

https://alh anain.org/m/persian/?com=book&id=628&view= ...pdf
ﻣﺘﻌﺎل در اﻦ آﻪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﺪ. : ﺴﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮض دﻫـﺪ ﻌﻨـﻰ. ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ اﻣﺪ ﻋﻮض ، اﻧﻔﺎق ﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﻦ ﻪ در اﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎى اﻧﻔـﺎق از. ﻗﺮض ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻗﺮض ، دزﻨﻰ اﺳـﺖ ـﻪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ ...... ﺑﻮد، ﺑﻠﻪ ﻣﻰ ﺗـﻮان ﻔـﺖ. : ﻨـﻦ اﻓـﺮاد در ﺑﺴـﺎرى از ﻣـﻮارد. ﺑﺪﻫﺎرﻧﺪ ﻧﻪ ﻃﻠﺒﺎر، زﺮا آﺑﺮوى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ . ﺷﺮط. ﻫﻔﺘﻢ. : اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺎﺪ ﺗﻮاءم ﺑﺎ اﺧﻼص. و ﺧﻠﻮص ﻧﺖ ﺑﺎﺷـﺪ، و آن.
جهان ، تقیه در این دو را براى خود لازم مى شمرده است . ى نشنیده و ندیده که سید جمال در ایران به روش اهل سنت عمل کرده باشد . بلکه این را نوشته اند که در بحرین ، به روش شیعه وضؤ مى گرفته و جمع بین دو مى نموده است . این ، در حالى است که میزبان وى ادعا مى کند: در انجام اعمال خود تقیه مى کرده است . (17). باید توجه داشت که این سیره در ...

جوادفروغی-سوره یوسف - القـــــــــــــــرآن المجیــــــــــــد

fichn. /1388/03
در آیه دیگرى از سوره مائده آمده است: } وَامْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ{; سر و پاهاى خود را تا بر آمدگى پشت آن مسح کنید.»(1) همین آیه نیز مى فرماید: } فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ{; «صورت و دست هاى خود را بشویید.»(2) به دلیل وجود «واو عطف» باید ترتیب به همان جورى که در قرآن مجید آمده است، باشد. بدین ترتیب باید اول صورت و بعد دست ها ...
aug 22, 2013 - «یُطیقونه» از ماده «طوق» در اصل به معنا حلقه ای است که به گردن می اندازند و یا به طور طبیعی بر گردن وجود دارد. سپس به معنای نهایت توانایی به کار رفته است. «اطاقه» مصدر باب افعال، از «اَطاقَ»، «یُطیقُ» به معنای به کارگیری تمام توان و منتهای تحمّل و ظرفیت در انجام کاری است. یعنی توان و قدرت فاعل مطابق با عمل باشد.

zeitoon - scribd

https://www.scribd.com/document/371354811/zeitoon
ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت ﻧﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰ ﺎﺑﺪ . آن ﻋﺒﺎدت ، ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤـﻊ ﻋﺒﺎدات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ، ﻌﻨﻰ در ﺑﺮ ﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﻋﺒـﺎدت ﻫـﺎى ﺑـﺪﻧﻰ واﺟـﺐ ، ﻣﺴﺘﺤﺐ ، ﻇﺎﻫﺮى ، ﺑﺎﻃﻨﻰ ، روح و ﺻﻮرت آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺎﻣﻞ ﺗﺮﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﻤﻨﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎدت ﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎم ﻣﺎرم اﺧﻼق و ﺻﻔﺎت ﺣﺴﻨﻪ ﺳﺎزﺎر و ﻣﺘﻀﺎد ﺑـﺎ ﻫـﻢ ، ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﺰرﺘﺮﻦ ﻣﺼﺒﺖ ﻫﺎ و ﺻﺒﺮ اﻤﻞ ...
این گفت و گو به طور مکرر بین سجاد(ع) و آن غلام رد و بدل شد، هنگامى که (ع) دید آن غلام از قصاص خوددارى مى کند به او فرمود: «اما اذا ت فالضیعه صدقه علیک; ... سجاد(ع) در تمام مصائب کربلاو اسارت، شرکت داشت، و سخت ترین و جانکاه ترین حوادث را تحمل کرد، او و همراهانش را به صورت اسیر، در کوفه به مجلس عبیدالله بن زیاد حاکم ...

تاپیک موضوعی احادیث و آیات شریفه قرآن کریم [بایگانی] - سایت ...

forum.mobilestan.net › سایت تخصصی موبایلانجمن ینرم افزار های ی
dec 12, 2012 - ک: بحارالانوار، ج 43، ص 19 به بعد.. این بدان دلیل است که رضاى فاطمه(علیها السلام) و خدا داراى یک ملاک است؛ یعنى، هر موردى که ایجاد رضایت مى کند، هر دو را با هم راضى مى نماید و اگر خشمگین کند، هر دو را خشمناک مى سازد؛ زیرا فاطمه نیز فقط به رضاى خدا، راضى مى شود. پس چنین نیست که خداوند، منتظر باشد که فاطمه(علیها ...

::وبلاگ اختر هشتم:akhtare hashtom blog:

akhtare-hashtom. /author-akhtare-hashtom.aspx?p=2
بعد از انتخاب همسر شایسته، در طلیعه ازدواج بایدمهمترین هدف ازدواج، که همان تربیت فرزندان صالح است، مورد توجه باشد ویاد خداوند متعال میهمان قلبهاى پاک زن و مرد بوده و آنها .... با آنکه جواد(ع) در مدینه به سر مى برد و کودکى بیش نبود، حضرت رضا(ع) وى را بسیار احترام مى کرد و نامه هایى که از حضرت جواد به وى مى رسید،با کمال بلاغت و ...

9( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ( ﻮﻟﻮژ ﺎﺣﺚ اﺪﺋ ﻣﺒ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﺑﺎزر - بنیاد مهدی ...

bonyad-bazargan.com/wp-content/uploads/2017/09/jeld-09.pdf
ﺿﻤﻨﺎً در اﺛﺮ وﻇﺎﻔﻰ ﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮ ل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺸﺘﺮ از ﺳﺎﺮ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن اﺣﺘﺎج. ﺑﻪ ﺗﻤﺰ. ﺑﻮدن دارﻧﺪ، ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻰ. ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ، دﻫﺎن، ﺸﻢ و ﺑﻨﻰ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻮ داراى ﺷﺶ ﻋﻤﻞ ذﻞ ﻣﻰ. ﺑﺎﺷﺪ. : ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺻﻮرت،. ﺷﺴﺘﺸﻮى دو دﺳﺖ ﺗﺎ آرﻧﺞ،. ﻣﺴﺢ (ﻌﻨﻰ ﺗﺮ ﺮدن) روى ﺳﺮ و روى ﺎى راﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ،. ﻣﺴﺢ روى ﺎى ﺑﺎ اﻧﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺲ ﻣﻰ. ﺑﺎﺷ. ﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻠّﻪ اﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻼً ...

کلام خدا

kalemekhoda. /1391/12
در الدرالمنثور به طریقى از انس و از مجاهد و سدى و به چند طریق دیگر از ابن عباس ، داستان مراجعه دو طایفه متخاصم به داوود (علیه السلام ) را با اختلافى که در آن روایات هست نقل کرده است . و نظیر آن را ...... زندگینامه. متن حاضر گزیده ویرایش شده ای از یک مصاحبه با عبدالباسط می باشد، که به صورت زندگینامه خود نوشت تنظیم شده است.

شه ناب - جلد یازدهم

www.andishenab.ir/index.php/component/content/section/88/view/img/?a...id...
قسم دیگر امورى است مادى که به مقتضاى زمان فرق مى کند، در زمان سابق یک طور بوده است و بعد رو به ترقى رفته است تا به مرحله کنونى رسیده است. ...... است، و سیاهپوستان، که عمرى را تحت فشار و ظلم امریکا به سر برده اند، و شاید به طور ا ام به ایران آمده باشند، نسبت به آنان، در صورتى که جاسوسى آنها ثابت نشده باشد، تخفیف دهید.

[pdf]ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺪﺎه اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻪ اﻟﺴﻼم از د اﻣﺎم ﺳﺠ

www.sibtayn.com/books/pdf/fa/e-sajad/seiri-resale-hoghoq.pdf
ﺮﺳﻨﻪ از ﺷﺮﻦ ﻛﺮدن دﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﻰ ﺑﺮد و در ﻧﺘﺠﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از اﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻨﺪ ... ﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻔﺖ. : ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺒﻞ از آن زﻣﺎن ﻫﺮ ﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ ﺎﺳﺪار و ﻧﻬﺒﺎن ﻣﻈﺎﻫﺮ دﻨﻰ ﺑﻮد، وﻟﻰ در. زﻣﺎن اﻣﺎم ﺳﺠﺎد. ﻋﻠﻪ اﻟﺴﻼم ، ﻫﻤﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻫﻢ ، ﺑﻪ ﻛﻠﻰ رﻧ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و دﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از دﻦ و. دﻨﺪارى در ..... وﻗﺘﻰ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﻋﻠﻪ اﻟﺴﻼم در ﻛﻮﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﻨﻪ ، ﺳﻮاره ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺷﻠﻮﻏﻰ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن راه.

زیتون - ترجمه خصائص الحسینیه - عشق یاهو

yahoo110.persianblog.ir/post/9/ - translate this page
این عالم ربانى از چنان گوهر اخلاص ، عرفان و عشقى بهره مند بود که مورد عنایت حسین علیه السلام بوده است که به ذکر یک نمونه در این باره اکتفا مى کنیم : ... بر این کتاب نگاشته شده است که هر یک داراى ویژگى هاى هستند اما در این ترجمه سعى بر آن بوده که ترجمه به صورت رساتر و روانتر انجام گرفته و از سوى دیگر رعایت امانت شده باشد.

آن نوزده سال - آوای ققنوس

avayeghoghnus.com/single-post.php/?book_id=6
oct 21, 2017 - به نام خداوند بخشاینده مهربان. اوا قرن اول هجری اوج حاکمیت حکومت بنی مروان در گستره عظیمی از سرزمین های فتح شده به دست یان فرزندان عبدالملک مروان بود. حکومتی که در سایه شمشیر و ی، خود ساخته و بی رنگ و بو از ِ اصیل برقرار گردیده بود. قدرتی که با زر و زور و تزویر و خیانت و جنگ و کشتار ...

چشم به راه خوبی

rahman612. /9211.aspx
مرحوم مظفر بلا فاصله بعد از نقل قول فوق با لحنی طعن آلود می افزاید: این نهایت چیزی است که می توان در ستایش از رصدهای عقلی [فیلسوف یا فیلسوفانی] گفت: «احدی حق ندارد با آنها ...... بنابراین ی که به این نوع معرفت دست می یابد، به سعادت حقیقی نائل می شود، اگرچه او در تمام مدت عمر خود هیچ گونه عمل بد یا خوبی را انجام نداده باشد.

پدیده نوظهور « های بیمارستانی»

www.movahed-danesh.loxblog.com/posts/archive.php?pmonth...
هرگونه مه غلیظ، شرجی، پوشش ابری، طوفان شن و یا دود به راحتی می تواند توان این پرتوی لیزری پرتاب شده را کاهش داده یا آن را منحرف و یا حتی به طور کامل در .... البته در این میان اژدرها نیز سلاح هایی هستند که به دلیل حرکت در زیر آب کلا از خطر این گونه سلاح ها در امان هستند و در صورت استفاده سیستم های ت عی لیزری کلا بی ...

شه ناب - جلد یازدهم

andishenab.ihu.ac.ir/?a=content.id&id=212&lang=fa
آن فقیهى که براى امّت تعیین شده است، و امّت قرار داده شده است، آن است که مى خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیْرَق و حکومت قانون بیاورد. ...... که عمرى را تحت فشار و ظلم امریکا به سر برده اند، و شاید به طور ا ام به ایران آمده باشند، نسبت به آنان، در صورتى که جاسوسى آنها ثابت نشده باشد، تخفیف دهید. دانشجویان ...

\پاتوق

albomezendegi. /cat-2.aspx
آموزش صحیح غسل . غسل چه واجب و چه مستحب باشد به دو صورت مى توانید انجام دهید: الف) ترتیبى؛ یعنى، بعد از نیت زیر دوش مى روید و تمام سر و گردن را به قصد غسل مى شویید. سپس تمام طرف راست بدن را تا کف پاى راست به طور کامل بشویید و بعد طرف چپ را به همین صورت بشویید. ب ) غسل ارتماسى که در زیر دوش و مانند آن ممکن ...
mar 5, 2014 - صورت سوم: میت معتقد به دادن خمس بوده و خمس هم می داده، ولی نسبت به برخی از اموال، موفق به پرداخت خمس نشده است، در این صورت بر ورّاث واجب است قبل از تقسیم ... من غلام آن ی هستم که با دو شمشیر و دو نیزه می جنگید و به دو قبله خواند و دو نوبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کرد و دو نوبت هجرت نمود و لحظه و ...
و این که بعدها به شیعیان رافضه گفته شد به این دلیل بود که شیعیان را به وج از دین و ترک آن متهم می د. و آنان را مخالف و ترک کننده خلفا می دانستند. اما بعد از آن این اصطلاح در مورد شیعیان به دو صورت به کار رفته است: الف) گاهی این واژه به همه فرقه های شیعه اطلاق شده، چنان که اسفرایینی، یه را یکی از فرقه های رافضه دانسته و دو فرقه ...

منتهای عشق - برای شما

montazer2198. /cat-13.aspx
پس عدم حضور یک نفر حتی برای یک روز در دوره باعث می شود در آن روز ختم قرآن کامل نشود البته شرایط آسان است بعدا می توانید صفحه فراموش شده را به نیت آن روز ... وصیت می کنید وصیت مستحب است تا بعد از فوتتان (ان شاء الله بعد ۱۲۰ سال) نیز این ختم به ی واگذار شود و یا در صورت انصراف در هر کجای ختم شماره آن صفحه ...

طب ی و سنتی - تغذیه و رژیم درمانی -

عنوان وبلاگ : شهر ع
منبع :
برچسب ها : ترتیب انجام دادن غسل حیض - صورت ,انجام ,page ,this ,translate ,تمام ,this page ,translate this ,انجام دهید ,علیه السلام ,مستحب باشد ,صورت مى‏توانید انجام ,باشدv} توضیح‏المسائل آیت‏الله ,دهید
ترتیب انجام دادن غسل حیض صورت ,انجام ,page ,this ,translate ,تمام ,this page ,translate this ,انجام دهید ,علیه السلام ,مستحب باشد ,صورت مى‏توانید انجام ,باشدv} توضیح‏المسائل آیت‏الله ,دهید
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است یاسمین فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © Yasamin 2016-2017