پایان نامه روش تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

                                                      جهت اخذ درجه کارشناسی


صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاریبخشی از فهرست مقاله:

مقدمه

فصل اول کلیات تحقیق

صورت های مالی تلفیقی

مبانی نظری صورت های مالی تلفیقی

ا ام صورت های مالی تلفیقی

کنترل (تسلط)

ارائه صورت های مالی تلفیقی

معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورت های مالی تلفیقی

حسابداری صورت های مالی تلفیقی

ثبت تحصیل

حسابداری سرمایه گذاری بعد از تاریخ تحصیل

تخصیص مازاد در سال های بعد از سال تحصیل

روش بهای تمام شده

بهای تمام شده مستقیم و غیرمستقیم

تخصیص بهای تمام شده ید

تعیین بهای تمام شده شرکت تحصیل شده

روش ارزش ویژه

حذف روش ارزش ویژه

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

دلایل تجدیدنظر در استاندارد

تعاریف

دامنه کاربرد

دامنه صورت های مالی تلفیقی

داد و ستد کالا بین شرکت های وابسته

حساب تقسیم سود ویژه تلفیقی

فروش کالا یا انتقال آن از شرکت های فرعی به شرکت های اصلی

شمول صورت های مالی تلفیقی

صورت های مالی تلفیقی شریک خاص

کنترل موقت

محدودیت های بلندمدت

وج از شمول صورت های مالی تلفیقی

تعریف واحد تجاری فرعی

موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق

ترتیب مجدد اقلام حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی

و… 

————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه روش تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری ” بدین شرح است:

به علت گسترش دامنه فعالیت واحدهای اقتصادی و در پاسخگویی به نیازهای مختلف فنی، مالی و علمی، شرکت های بزرگ با ید سهام شرکت های کوچکتر توانایی خود را گسترش داده و شرکت های بزرگتر فعالیت های گوناگون را فراهم می آورند. با گسترش گروه شرکت ها و پدید آمدن شرکت های سرمایه گذاری، مسأله تلفیق صورت های مالی این واحدهای اقتصادی مطرح گردید. مطابق استاندارد شماره ۱۸ ایران تحت عنوان صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی از سال ۱۳۸۰ ا امی گردیده است.

تحقیق حاضر به بررسی نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری پرداخته است که برای انجام این بررسی ابتدا به تعریف صورت های مالی تلفیقی و مبانی، ا ام و ارائه این صورت ها و نحوه ثبت و حسابداری آنها پرداخته شده است. از اینرو ابتدا با بررسی استانداردهای حسابداری ۱۸ و ۱۹ مطالبی درخصوص تهیه و ارائه صورت های مالی تلفیقی تهیه شده است. سپس با بررسی استانداردهای حسابداری بین المللی و ایران چگونگی استفاده از این استانداردها با ذکر مثال هایی ارائه گردیده است.

در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی آورده اند. این واحدها، هدف هم افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل دهنده آن را دنبال می کنند که عموما” در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری حاصل می شود. چنانچه از ترکیب دو یا چند شرکت، یک شخصیت اقتصادی واحد شکل بگیرد، تلفیق اطلاعات مالی شرکت ها در قالب یک مجموعه صورت های مالی مجزا ضرورت پیدا می کند. این فرض وجود دارد که صورت های مالی تلفیقی معنا و مفهوم بیشتری از چند صورت مالی جداگانه دارد و اگر در گروهی از شرکت ها یکی بر دیگری کنترل مالی داشته باشد، این صورت ها اطلاعات مالی را به نحو مطلوبتر ارائه می کند.

صورت های مالی تلفیقی از زمانی رایج شد که این باور پدید آمد که مرزهای بین شخصیت های اقتصادی جداً باید نادیده گرفته شود تا بتوان عملیات تجاری گروهی از واحدای تجاری به هم وابسته را به عنوان یک کلیک اقتصادی و مالی گزارش کرد.

هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نماید.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری.

دسته: مدیریت و حسابداری

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۷۰

                                                                    

نیوفای با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت مراحل ید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)