پایان نامه حسابداری تی ، موانع و را ارها

                                                       جهت اخذ درجه کارشناسی


حسابداری تی

بخشی از فهرست مقاله:

فصل اول

۱-۱) مقدمه

۱-۲) طرح مسئله

۱-۳) هدف تحقیق

۱-۴) اهمیت موضوع

۱-۵) فرضیه های تحقیق

۱-۶) پیشینه تحقیق

۱-۷) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی

فصل دوم

۲-۱) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی تی

۲-۲) استفاده کنندگان حسابداری تی

۲-۳) مبنای حسابداری

۲-۳-۱) مبنای نقدی

۲-۳-۲) مبنای تعهدی کامل

۲-۳-۳) مبنای نیمه تعهدی

۲-۳-۴) مبنای تعهدی تعدیل شده

۲-۳-۵) مبنای نقدی تعدیل شده

۲-۴) اصول بنیادی حسابداری تی

۲-۴-۱) اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی

۲-۴-۲) اصل حسابهای مستقل

۲-۴-۲-۱) ضرورت قانونی اصلی وم نگهداری حسابهای مستقل

۲-۴-۲-۲) انواع حسابهای مستقل در حسابداری تی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه تی

۲-۴-۲-۲-۱) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه

۲-۴-۲-۲-۳) حسابهای مستقل برای وجوه امانی

۲-۳-۴) اصل تعداد حسابهای مستقل

۲-۴-۴) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه ای

۲-۴-۵) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت

۲-۴-۶) اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع ت

۲-۴-۷) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه ای

۲-۴-۸) اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه

۲-۴-۹) اصل گزارشگری مالی سالانه

و… 

                                                    

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه حسابداری تی ، موانع و را ارها ” بدین شرح است:

نقش اساسی حسابداری تی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های ، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری تی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اه گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که تها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور اراده مردم است مسئولیت پاسخگوئی ت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد ت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزی نمایند.

————-

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: حسابداری تی، موانع و را ارها

دسته: حسابداری

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۲۲

                                                

نیوفای با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت مراحل ید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)